29 oktober 2012

Een krantenbericht uit 1915

29 oktober 2012
In mijn onderzoek naar de Stuifbergens kwam ik bij Maartje Stuifbergen getrouwd met Tijs Hopman en wonende in Egmond. Tijs kwam in juni 1915 op zee om, Maartje achterlatend met acht kinderen. Ik was benieuwd naar het verhaal hierachter en vond onderstaande krantenberichten.

Te IJmuiden maakt men zich zeer ongerust over den daar thuisbehoorenden stoomtrawler Rijnland, welke op 27 mei voor een reis van een week naar zee vertrok en hedenmorgen aan de markt zou komen, doch niet arriveerde. Vooral wordt de ongerustheid grooter van een tot de bemanning behoorende stoker, die, met brandwonden bedekt, in een vischnet van een trawler is gevonden en van wien de dokter constateerde, dat hij reeds was overleden voor hij te water kwam.

Het laatst werd het vaartuig gezien door den stoomtrawler Clivia, die dezer dagen binnenkwam. Drie voorvallen maken nu de onderstelling, dat de Rijnland Woensdag op een mijn is gelopen, mogelijk. 1e, dat nabij den trawler Thor, die in de nabijheid van de Rijnland vischte, een mijn is ontploft, 2e, dat de Zaanstroom I, die ook in de nabijheid van de Rijnland gevischt heeft, Woensdag in het net twee mijnen ophaalde en te IJmuiden aanbracht, 3e, dat het lijk van een stoker juist op Woensdag werd opgevischt, terwijl deze nog korten tijd tevoren samen gevischt had met de Rijnland, zonder dat het vermissen van den stoker gerapporteerd werd, zooals bij bijzondere voorvallen onder zeevisschers gebruikelijk is.

Ook een ketelontploffing is niet uitgesloten. Geen wonder, dat men te IJmuiden, waar zich ongeveer alle inwoners met de visscherij bezighouden, het binnenkomen van het schip verbeidt.
 
De Rijnland blijkt niet de enige stroomtrawler te zijn die wordt vermist. Een paar dagen later staat onderstaand bericht in de krant waaruit blijkt dat het dus niet om één trawler gaat.


De ongerustheid over de vermiste stroomtrawlers wordt steeds grooter. De stoomtrawlers Rijnland, Texel 1 en Irene, zijn nu respectievelijk 15,14 en 13 dagen onderweg en niet met voldoende proviand en steenkolen voorzien om zoolang te kunnen wegblijven.

Geruchten liepen, dat de Texel 1 in het begin dezer week zou gezien zijn door een te IJmuiden binnengekomen stoomtrawler, doch deze berusten slechts op gissingen; definitief kon dit niet bevestigd worden.

Met de drie reeds genoemde schepen mede. is het aantal vaartuigen, waarover ongerustheid nu heerscht onder de IJmuider bevolking tot zes geklommen. Deze zijn de Rijnland, Texel 1, Irene, een trawler waarvan de naam nog onbekend is, die in de lucht moet zijn gevlogen volgens een rapport van een anderen te IJmuiden gearriveerden stoomtrawler, en dan die nog twee die zeer over tijd zijn.

Waarschijnlijk hebben de schepen gevischt in water, wat pas in de laatste dagen door mijnen onveilig gemaakt was, daar volgens de bewering van een schipper, deze daar sedert maanden had gevischt zonder ooit een mijn gezien te hebben.

Van de geheele IJmuider vloot is thans nog een 20-tal schepen op zee, medegerekend de vermiste en de drie trawlers die ter haringvangst uit zijn, benevens de booten die naar IJsland zijn.

Sedert Maandag zijn slechts drie vaartuigen naar zee gegaan, die dicht onder de kust in het gezicht van IJmuiden visschen.

Uiteindelijk vind ik dit krantenbericht, eindelijk duidelijkheid voor de families van de vissers op de trawlers.


 De vermiste trawlers. Onze berichtgever te IJmuiden meldt:

Aan het verlies van de vier stoomtrawlers Rijnland, Letty, Irene en Texel 1 behoeft nu niet meer getwijfeld worden. Al had men de laatste dagen nog eenige hoop dat ze heden zouden binnen zijn, het is nu gebleken dat deze hoop ijdel was.

Ongeveer 45 menschen uit verschillende visschersplaatsen vonden hun dood in de golven. Onder dezen waren verschillende met groote huisgezinnen.

Tijs was niet de enige Egmonder aan boord van de Rijnland. Onderstaand stukje komt uit het Rotterdams Nieuwsblad van 14 juni 1915.
In een schrijven uit Egmond a/Zee aan de Alkm. C.t. lezen wij o.a.:

Hier vindt gij de mannen van de Egmonders, gebleven met de Rijnland:
Stuurman Jan v.d. Plas, 24 jaar, stoere vent, eerlijk als goud- was al een fiksche baas, toen hij bij me in de klas zat- eenige dagen na de ramp opgevischt, ontdaan van ring, beurs en lucifers-etui ter herkenning, weder aan den schoot der baren toevertrouwd. Rust zacht jongen!....
Tijs Hopman, braaf huisvader, gij laat een weduwe en negen kinderen onverzorgd achter. Gij rust met uw neef Janus Hopman op den bodem der zee, dat onmetelijke kerkhof.
En gij, Harmen Stam, die op uw 62e jaar nog als kok op zee uw brood moest opscharrelen - veel booze buien hebt getrotseerd- ook u zullen wij met wederzien.
Dezen zijn de Egmondse offers op de Rijnland....
  
Maartje blijft alleen achter met acht kinderen, waarvan de jongste een jaar is. Ze hertrouwt niet en overlijdt in 1942 in Egmond op 66-jarige leeftijd.     

3 reacties:

Peter zei

45 doden, dat moet toen een ramp geweest zijn! Gek dat je van zo'n gebeurtenis nooit meer hoort. Nederland was dan wel neutraal maar de oorlog houdt je niet buiten de deur...

Olga zei

Ik dacht dat ik alles qua rampen wel wist wat er in Noord-Holland is gebeurd.... Hier had ik dus ook nog nooit over gehoord. Erg triest omdat veel gezinnen, en vissersgezinnen hadden grote families, door deze ramp de man en dus kostwinner verloren.

Agnita zei

waar heb jij deze ktrantenberichten vandaan? de eerste man van mijn oma was dus de 'stooker' in het eerste krantenbericht, Arie Zwart. Ik zou namelijk willen uitzoeken of hij door een 'dokter' aan boored van een trawler is onderzocht en een zeemansgraf heft gekregen, of uiteindelijk aan wal is onderzocht en is begraven (zonder dat mijn oma hiervan op de hoogte is gebracht, wat mij stug lijkt). Alvast bedankt voor de reactive en op internet kun je tegenwoordig heel veel berichten over rampen vinden op Wikipedia, rampen in Nederland. Groeten Agnita

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
◄ ►